فضا از زمین

آنچه در آسمان ها و آنچه در زمين است، خدايی را که پادشاه پاک ارجمند فرزانه است، تسبيح  می گويند.(سوره جمعه، آيه 1)

در بالاي سر ما

آگاهي هاي ما از كيهان همه از روي موقعيت ما بر روي كره ي زمين حاصل شده است. آسمان به هنگام روز تحت تاثير پرتو افشاني خورشيد است. در موقع شب فضا با گل ميخ هاي درخشان ستاره اي و كهكشان ها يك تابلو و پرده ي زيبايي را در آسمان نقاشي و به نمايش مي گذارد. البته با توجه به اينكه زمين ظرف يك سال يك بار به گِرد خورشيد مي چرخد لذا منظره ي شب هاي آسمان در طول سال متغير خواهد بود.

اثر دايره اي ستارگان پيرا قطبي

در اثر گردش روزانه ي كره ي زمين حول محور خود با عكسبرداري طولاني مدت از ستاره ي قطبي و اطراف آن، چنين منظره اي حاصل مي گردد. شما هم مي توانيد با باز گذاشتن دهانه ي دوربين عكاسي به طرف ستاره ي قطبي چنين عكسبرداري را در محيطي تاريك انجام دهيد.

 images   images 4

كره ي سماوي

وقتي از زمين به آسمان نگاه مي كنيم، چنين به نظر مي رسد كه ستارگان به سقف كره ي سماوي چسبيده اند. از آنجا كه زمين طي يك سال يك دور به گِرد خورشيد مي چرخد در مواقع مختلف، قسمت هاي گوناگون آسمان در ميدان ديد زميني ها قرار مي گيرد. در هر زمان معيني، نيمي از اين كره به علت نور خورشيد از نظر ما پنهان مي شود. ضمناً حركت ساير اجرام هم از نظر تصويري بر همين كره نقش بسته است.

kore samavi 3

كهكشان

تمامي ستارگاني را كه ما در آسمان مي بينيم به همراه خورشيد در كهكشان راه شيري قرار دارند. اين تصوير پانوراميك راه شيري( كه از منظر مركز كهكشان گرفته شده) از كريست چرچ، نيوزيلند است.

images 3

حركت مريخي

كليه ي سيارات كه داراي مدارهايي به دور خورشيد هستند، در صحنه ي آسمان و در قياس به موقعيت ستارگان داراي حركت اند. نام انگليسي "سياره" يا "planet" از واژه اي يوناني به معناي ((سرگردان)) گرفته شده است. در بين همه ي سيارات، شايد مريخ به ظاهر داراي بيشترين جابه جايي است كه مي تواند در جهت معكوس هم حركت كند. اين حركت معكوس و يا در واقع قهقرايي، ظاهري بوده كه به لحاظ سبقت گرفتن زمين نسبت به مريخ در مدار به گِرد خورشيد بوجود می آيد.

                                                                   images 5

download

اثرات مخصوص

از زمين ما مي توانيم ((اثرات مخصوصي)) را در آسمان ببينيم. بعضي از اين اثرات حاصل ميدان مغناطيسي و اتمسفر زمين مي باشد. پاره اي از اثرات هم بستگي به موقعيت اجرام در منظومه ي شمسي   بخصوص خورشيد، زمين و ماه دارد. رگبارهاي شهابي حاصل سوختن غبارهاي فضايي در اتمسفر زمين است.

download 1

شفق قطبي شمالي

ذرات بارداري كه از سوي خورشيد،  بوسيله ي بادهاي خورشيدي حمل مي گردد، ايجاد نورهاي بسيار زيبايي به نام "شفق قطبي" مي نمايد.

images 6

images 7

 

گرفتگي خورشيد

گاهي و بندرت كره ي ماه مي تواند دقيقاً بين كرات زمين و خورشيد قرار گيرد. زماني كه اين حالت اتفاق مي افتد، كره ي ماه جلوي نور خورشيد را مي گيرد و پديده اي را به وجود مي آورد كه اصطلاحاً خورشيد گرفتگي گفته مي شود. در بعضي از قسمت هاي سطح زمين، كره ي ماه به صورت كامل سطح خورشيد را مي پوشاند و براي مدتي كوتاه ايجاد تاريكي مي نمايد. هر چند كه ماه نسبت به خورشيد بسيار كوچك و حقير است، اما به لحاظ نزديكي فاصله اش تا زمين قادر است كه تمامي سطح خورشيد را بپوشاند.

images

 

download 2

هاله اي به دور ماه

در بعضي از شب هاي زمستان به نظر مي رسد كه در اطراف ماه هاله اي قرار گرفته، كه در حقيقت اين پديده هيچ ربطي به كره ي ماه ندارد. علت آن انعكاس پرتوهاي نور خورشيد است كه از كره ي ماه به سمت زمين مي آيد و در كريستال هاي يخي اتمسفر زمين شكسته مي شوند. شكست نور ايجاد هاله اي مدور مي نمايد.

download 3

نقطه ي نورباران رگبار شهابي

ذرات غباري كه در فضا هستند در برخورد به اتمسفر زمين مي سوزند لذا با ايجاد نور، مي توانيم آن را در آسمان به شكل شهاب ببينيم. در رگبارهاي شهابي چنين به نظر مي رسد كه همه ي شهاب ها از يك نقطه در آسمان سر چشمه مي گيرد كه آن را نقطه ي "نورباران" مي گويند.

images 8

صورت هاي فلكي

شب وقتي به آسمان نگاه مي كنيم اگر دقت شود ستارگان در كنار هم نقوش و شكل هايي ايجاد مي كنند. اين شكل ها را صورت هاي فلكي گويند. آسمان اطراف زمين به 88 شكل گوناگون تقسيم مي گردد كه هر يك از آن ها را يك صورت فلكي گويند كه نامشان بر گرفته از اسامي اساطيري، مخلوقات يا اجرام مي باشد.

صورت فلكي جبار

در افسانه هاي يوناني، جبار يك شكارچي بوده است. سه ستاره ي روشن واقع در يك خط در محل "كمربند جبار" يك نشاني واضح براي آسمان محسوب مي شود.

download 4

در اطراف كره

از آنجا كه زمين در طي يك سال يك دور به گِرد خورشيد مي چرخد، قسمت هاي گوناگون كره ي سماوي را مي توانيم به تدريج ببينيم، كه در طي يك سال همه صورت هاي فلكي مربطه به طور پشت سر هم در ديد ما مي آيند.

تغيير شكل

شكل صورت هاي فلكي به نظر ثابت مي رسد، ولي در حقيقت آن ها با ملايمت و به تدريج در حال تغيير شكل اند. تغييرات در شكل صورت فلكي "دب اكبر" را بايد در يك بازه ي طولاني از زمان مشاهده كرد كه معمولا با طول عمر يك يا چند نسل مقدور نمي باشد.

حقايقي از صورت فلكي

_ صورت فلكي عبارتست از منظره اي دو بعدي در محيط سه بعدي فضا.

_ آبگردان بزرگ فقط بخشي از صورت فلكي خرس بزرگ يا دب اكبر است.

در امتداد خطوط ديد

اصولا صورت فلكي دست ساخت بشر است. ما آن ها را به صورت نقوشي مسطح بر صفحه ي آسمان شب ميبينيم در حالي كه ممكن است اين ستارگان هر كدام در يك فاصله ي معين از ما و از هم باشند. ستارگان موجود در دب اكبر به نظر مي رسد كه به هم نزديكند، ولي آن ها خيلي پراكنده تر از آنند كه به نظر مي رسند.

كاتالوگ ستارگان

ستارگان بر حسب صورت هاي فلكي كه در آن ها تجمع نموده اند كاتالوگ بندي مي گردند. در درون هر صورت فلكي هر ستاره با كمك حروف يا شماره شناخته مي شوند. ساير اجرام جداگانه كاتالوگ خواهند شد.

گزينش اسامي

به تمامي صورت هاي فلكي اسامي لاتين داده شده است. زماني كه بخواهيم از ستاره ي خاصي صحبت كنيم، بايد اسم لاتين آن را به كار ببريم. به عنوان مثال هر يك از ستارگان صورت فلكي جبار با نام جبار مشخص مي گردند.

تهيه نقشه ي آسمان

با كنار هم قرار دادن صورت هاي فلكي نقشه ي آسمان حاصل مي گردد. در درون مرز صورت هاي فلكي هر ستاره اي متعلق به همان صورت به حساب مي آيد، حتي اگر به ظاهر، ربط اساسي به شكل و نام مربوطه نداشته باشد.

سحابي جبار(شكارچي)

از آسمان زمين، سحابي جبار مانند يك لكه ي كم فروغ و مات در زير كمربند جبار ديده مي شود.

download 6

((طرح)) هر صورت فلكي به دور ستارگان آن كشيده مي شوند.

images 9

حروف يوناني

ستارگان درخشنده تر با حروف يوناني معرفي مي گردند. درخشنده ترين در هر صورت فلكي نام "آلفا" را مي گيرد و بعد از آن به ترتيب "بتا" و غيره ، در ضمن اين كه ممكن است اين قانون گاهي كمي رعايت نشود.

images 1

حروف و شماره

در الفباي لاتين به اندازه ي كافي حروف نيست كه بتوان همه ي ستارگان يك صورت فلكي را مشخص نمود. حروف بزرگ لاتين مانند A,B,C  و... و شماره هاي 1,2,3  و... نيز در اينجا به كار گرفته مي شوند. براي ستارگاني كه با هم ظاهرا فاصله ي زيادي ندارند از يك حرف با اعداد مختلف استفاده مي شود مانند 3Π و6Π جباري.

 كهكشان ها و سحابي ها

اجرام غير ستاره اي از قبيل خوشه هاي روشن ستاره، سحابي، و ديگر كهكشان در طبقه بندي به صورت جداگانه از كاتالوگ "مسيه" (كه با حرفM  مشخص مي گردد) يا كاتالوگ عمومي جديد (NGC)  استفاده مي شود.

_ستاره ي ابط الجوزا در كاتالوگ، آلفاي جباري خوانده مي شود.

_سحابي جبار را در كاتالوگ M42 و 1976 NGC ناميده اند.

_ ستاره ي "سيف جبار" علامت كاپاي جباري دارد.

_ "رِجل" جباربه نام بتاي جباري است.

_ ستاره ي 3Π جباري به فاصله ي 25 سال نوري از زمين قرار گرفته است.

_ ستاره ي 6Π جباري در حدود 280 سال نوري تا زمين دارد.

اسامي عربي

بسياري از ستارگان روشن آسمان با اسامي عربي شناخته شده اند كه از 800 سال به كار رفته اند مانند: اِبط الجوزا، سيف و رِجل.

دايره البروج

دوازده صورت فلكي باهم به اسم دايره البروج نامگذاري شده اند. اين دوازده صورت در كنار دايره ي گرفتگي(مسير ظاهري سالانه ي خورسيد در كره ي سماوي) بوده كه كره ي ماه و سيارات هم در آن منطقه عبور مي نمايند. تاريخ اين عبورها تا حدودي تقريبي است، تاريخ هاي زير زمان هايي هستند كه خورشيد وارد هر يك از خانه ها مي شود.

download 7

images 2

 

دور يا نزديك

ستارگان با فواصل بسيار زيادي نسبت به ما و خودشان هستند. نور كه داراي بيشترين سرعت است به اندازه ي 8.3 دقيقه طول مي كشد تا از خورشيد به زمين برسد. نور از نزديك ترين ستاره به ما يعني "پروكسيماي قنطورس" 4.3 سال طول مي كشد تا به زمين برسد. براي ما امكان ندارد كه با نگاه كردن به ستارگان، فواصل آن ها را تعيين كنيم، اما با چشم مي توان تفاوت در رنگ و درخشندگي آن ها را تشخيص داد.

جدايي سال هاي نوري

ستارگان در اين خوشه ي دور، ممكن است همگي در يك فاصله از زمين به نظر برسد در حالي كه در واقع چندين سال نوري از هم فاصله دارند.

چقدر درخشنده؟ چه اندازه دور؟

ستارگاني كه داراي قدر ظاهري(درخشندگي) مساوي اند، مي توانند داراي فواصل بسيار مختلفي تا زمين باشند. اجرام داخل صورت فلكي جبار بين 70 تا 2300 سال نوري از ما فاصله دارند. درخشنده ترين ستاره، يعني رِجل جبار به فاصله ي بيش از 900 سال نوري مي باشد.

ستارگان همسايه

بسياري از ستارگاني كه در فاصله ي 40 سال نوري از خورشيد قرار دارند كوتوله هاي قرمز كم فروغند مانند ستاره ي "بارنارد"، كه نمي توان آن را با چشم غير مسلح ديد. ديگران مانند نسر واقع، 50 بار نسبت به خورشيد نورتابي بيشتر دارد.

آسمان نيمكره ي شمالي

مردماني كه در نيمكره ي شمالي زمين زندگي مي كنند، قادرند كه ستارگان نيمكره ي شمال سماوي را ببينند. ستارگاني كه در يك شب خاص ديده مي شوند بستگي به عرض جغرافيايي رصدگر، زمان در سال، و موقع و ساعت شب دارد. ستارگاني كه در نزديكي مركز نقشه قرار گرفته اند، به نام ستارگان پيرا قطبي معروفند، كه مي توان آن ها را در تمام طول سال ديد. ستاره ي قطبي(ستاره ي شمال) به نظر مي رسد كه پيوسته بر بالاي قطب شمال زمين قرار گرفته است.

آسمان نيمكره ي جنوبي

 مردمان ساكن نيمكره ي جنوبي زمين مي توانند آسمان نيمكره ي جنوبي را مشاهده نمايند. ستارگاني كه در هر شب ديده مي شوند، بستگي به عرض جغرافيايي فرد رصد كننده ، زمان سال و موقع و ساعت شب دارد. ستارگاني كه نزديك مركز نقشه اند، ستارگان پيرا قطبي جنوب ناميده شده و در تمام طول سال قابل ديدارند. ستاره ي "آلفاي قنطورس" به عنوان نزديك ترين ستاره به خورشيد، يكي از ستارگان نيمكره ي جنوبي است.

برگزاري رصد همگاني

پنج شنبه 5 شهريور ساعت 20 تا 23 ، خيابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امين، مركز نجوم اديب

سينما دانش

پنج شنبه 19 شهريور ساعت 16:30 تا 19:30، خيابان سعادت آباد، جنب ورزشگاه امين، سالن آمفي تئاتر شهر علم

نشست يكصد و چهل و هشتم باشگاه نجوم اصفهان

دوشنبه 30 شهريور ساعت 17، ميدان امام حسين(ع)، خيابان باغ گلدسته، كتابخانه ي مركزي شهرداري اصفهان

رویت هلال ماه

به نام خدا

با عرض سلام و وقت بخير خدمت دوستان گرامي و با آرزوي قبولي طاعات و عبادات و تبريك به مناسبت فرا رسيدن عيد سعيد فطر، با توجه به قرار داشتن در روز هاي پاياني ماه مبارك رمضان و در پيش داشتن عيد سعيد فطر و اهميت موضوع رويت هلال ماه، جهت آشنايي دوستان با اين مسئاله، در اين مقاله مي خواهيم به صورت علمي به بررسي پارامترهاي رويت هلال ماه بپردازيم و ابهامات و شبهاتي كه وجود دارد را پاسخ دهيم.

اين مقاله حاصل گفتگوي من با جناب آقاي عرفان احمدي از فعالان رويت هلال ماه در مركز آموزش نجوم اديب است.

داستان يك تولد!

نظريه هاي مختلفي درباره ي شكل گيري كره ي ماه وجود دارد، اما محتمل ترين نظريه مي گويد كه بر اثر برخورد يك جسم بسيار بزرگ به زمين، تكه اي از آن جدا شده و ماه به وجود آمده است. در اينجا نگاهي به مراحل تشكيل ماه داريم:

حدود 4.6 ميليارد سال پيش، خورشيد و منظومه ي شمسي از توده ي بزرگي از گاز متولد شدند. از باقيمانده ي ابر اوليه ي منظومه ي شمسي، سيارات گازي و خاكي به وجود آمدند(4.5 ميليارد سل پيش). پس از تشكيل زمين، سيارك بزرگي به آن برخورد و بخشي از آن را جدا كرد. پس از برخورد بزرگ، حلقه اي از سنگ و غبار در اطراف زمين تشكيل شد. در اثر به هم پيوستن سنگ ها و ذرات پيرامون زمين، كره ي ماه به وجود آمد(4/4 ميليارد سال پيش). ماه توسط هزاران سيارك و شهاب سنگ، بمباران و دهانه هاي زيادي در آن ايجاد شد(3.8ميليارد سال پيش). ماه پنجمين قمر بزرگ منظومه ي شمسي بوده و كره اي خشك و بدون جو است.

moon6

 

آشنايي با بعضي از اصطلاحات نجومي

افق: محل اتصال آسمان به زمين از ديد ناظر زميني است.

افق صفر: به افقي گفته مي شود كه هيچ مانعي مانند كوه، درخت، ساختمان و غيره در مقابل ديد ناظر نباشد

استواي سماوي: امتداد استواي زمين در آسمان است كه كره ي سماوي را به دو نيمكره ي شمالي و جنوبي تقسيم مي كند.

سرسو: نقطه اي از كره ي آسمان است كه دقيقا بالاي سر ناظر قرار مي گيرد. به سرسو، سمت الراس هم مي گويند.

نصف النهار: دايره اي فرضي است كه شمال جغرافيايي را به سرسو و سپس به جنوب جغرافيايي متصل مي كند.

دايره البروج:

مسير حركت ظاهري خورشيد در آسمان است كه با استواي سماوي 7/23 درجه زاويه دارد.

مشخصه هاي رويت هلال ماه

لحظه ي مقارنه ي ماه و خورشيد

زماني كه به ترتيب خورشيد، ماه و زمين در يك راستا قرار مي گيرند، مقارنه رخ مي دهد. در اين زمان هيچ هلالي تشكيل نشده است و در اصطلاح ماه در حالت "محاق" قرار دارد. هلال ماه چند ساعت پس از اين لحظه تشكيل مي شود.

سن هلال ماه

سن هلال ماه  در هر زمان برابر با مدت زمان گذشته از لحظه ي مقارنه ي ماه و خورشيد است. به هلال هايي با سن كمتر از 20 ساعت، ((هلال جوان))، بين 20 تا 24 ساعت، (( هلال ميا نسال)) و بيش از 24 ساعت ((هلال پير )) گفته مي شود.

جدايي زاويه اي

به فاصله ي ظاهري خورشيد و ماه از ديد ناظر، جدايي زاويه اي گفته و اين فاصله بر حسب درجه محاسبه مي شود. هر چقدر جدايي زاويه اي بيشتر باشد، رويت هلال راحتر انجام مي گيرد. جدايي زاويه اي در لحظه ي مقارنه به كمترين و در ماه به بيشترين حد خود(180 درجه) مي رسد.

moon5

فاز ماه

نسبت سطح روشن ماه به كل سطح آن، ((فاز ماه)) مي گويند كه با عدد يا درصد نشان داده مي شود. هر چه ميزان فاز ماه بيشتر باشد، سطح روشن آن بيشتر و هلال نوراني تر خواهد بود و شانس رويت افزايش پيدا مي كند. فاز ماه در حالت بدر برابر با 100 درصد و تربيع 50 درصد است.

فاصله ي ماه از زمين

ماه در يك مدار بيضوي به دور زمين ميچرخد. ماه در نزديكترين حالت(حضيض) 362 هزار كيلومتر و در دورترين حالت(اوج) 405 هزار كيلومتر از زمين فاصله دارد. قطر ظاهري ماه در حالت حضيض نسبت به اوج، بيشتر خواهد بود.

 

شناسنامه ي كره ي ماه

مساحت: 37ميليون و 900 هزار كيلومتر مربع                                                                           سرعت دور شدن ماه از زمين: 3.82 سانتي متر در سال                                                            قطر ماه: 3747 کيلومتر                                                                                                           مدت گردش ماه به دور زمين: 27 روز                                                                                      عمر كره ي ماه: 4470 ميليون سال                                                                                          سرعت گردش ماه به دور زمين: 1.68 كيلومتر در ثانيه

moon2

 

در جستجوي داس مه نو

رويت هلال ماه، علاوه بر مسائل فقهي خود، چالش علمي هيجان انگيزي براي تمامي منجمان مسلمان و غير مسلمان در ساسر جهان است. به شكلي كه در اين زمينه ركورد هاي جهاني مختلفي مجود دارد كه البته صدر جدول اين ركوردها، در اختيار رصدگران ايراني هلال ماه است. از سال 1368 با تشكيل ستاد استهلال در دفتر مقام معظم رهبري، فعاليت ها و همكاري هاي وسيعي بين منجمان ايراني و مراجع محترم تقليد، ايجاد شده است. بر اساس فتواي مقام معظم رهبري، رويت هلال با چشم شرط است و استفاده از ابزارهاي رصدي مانعي ندارد. در حال حاضر صدها رصدگر هلال ماه، گزارش هاي مربوط به رويت هلال ماه هاي قمري را به دفتر ستاد استهلال رهبري ارسال مي كنند.

moon3

بررسی عوامل اختلاف در رويت هلال ماه

بسياری از مردم کشورمان به تجربه دريافته‌اند که تقويم هجری قمری تقويم دقيقی نيست و هر سال بخصوص در ماه‌های رمضان، شوال و ذی‌الحجه که موعد بزرگ‌ترين اعياد مسلمانان است، منتظر اعمال تغييرات در تقويم هستند. واقعيت اين است که چنين تغييراتی در ذات تقويم هجری قمری نهفته است و منحصر به ماه‌های رمضان، شوال و ذی‌الحجه نيست؛ اما از آن مهم‌تر اين‌که چنين تغييراتی در تقويم قمری ديگر کشورهای اسلامی نيز اتفاق می‌افتد، اما متاسفانه اخبار آن در رسانه‌های داخلی منتشر نمی‌شود و مردم از آن مطلع نمی‌شوند.

صد البته که مشکلات تقويم هجری قمری ارتباطی به دانش نجوم ندارد. دانش نجوم می‌تواند به راحتی موقعيت ماه و خورشيد و هر جرم سماوی ديگر را در هر زمان و مکانی مشخص کند. منجمان سال‌هاست که مشخصات حرکت ماه را تعيين کرده‌اند و حتی می‌دانند که اين همسايه زمين هر سال بين ۲ تا ۳ سانتی‌متر از سياره مادری دورتر می‌شود. آن‌ها می‌توانند موقعيت ماه، زمان دقيق خورشيدگرفتگی و ماه‌گرفتگی و اختفاها و مقارنه‌ها را تا چندين سال ديگر محاسبه کنند و همه اين‌ها را به کمک قوانين فيزيک و محاسبات دقيق انجام می‌دهند.

اما معيارهای تقويم هجری قمری توسط فقيه و نه منجم تعيين می‌شود و از اين‌رو مراجعه به منجمان برای اثبات آغاز ماه قمری مانند اين است که برای دانستن حلال گوشت يا حرام گوشت بودن يک جانور به دام‌پزشک يا زيست‌شناس مراجعه کنيد! هيچ کس شکی ندارد که علم دام‌پزشک يا زيست‌شناس در مورد آن جانور بسيار بيش‌تر از فقيه است، اما حلال گوشت بودن يا حرام گوشت بودن يک جانور در قلمرو دانش زيست‌شناسی نيست و در فقه مطرح می‌شود.

فقيه، معيارهای اثبات آغاز ماه قمری را از «کتاب خدا، سنت، عقل و اجماع» استنباط می‌کند. اما نظرات فقها هم در اين موضوع مانند ديگر مباحث فقهی می‌تواند متفاوت باشد و اين،نخستين عامل اختلافدر آغاز ماه قمری بين کشورها و شهرهای مختلف است.

عامل دوم اختلاف، معيار محلی تقويم قمری است. در فقه شيعه، معيار اصلی آغاز ماه‌های تقويم قمری اين است که هلال ماه نو با چشم ديده شود. اين معيار وابسته به موقعيت جغرافيايی ناظر است و باعث می‌شود که تقويم هجری قمری جهان‌شمول نباشد. برای رفع مشکلات اين تقويم، مسايل مانند «هم‌افق بودن شهرها» يا «بلاد دارای شب مشترک» مطرح شده ولی نتوانسته اختلاف طبيعی 1 روزه بين نواحی و کشورهای مختلف را برطرف کند.

اماعامل سوم اختلافدر آغاز ماه قمری که در برخی کشورهای همسايه به وفور اتفاق می‌افتد، استناد به شهادت دو مرد عادل مبنی بر رويت هلال است. تجربه کارشناسان رويت هلال نشان می‌دهد که تعداد قابل‌توجهی از مردم پديده‌هايی مانند رد هواپيما يا ابر نازک را با هلال جوان ماه اشتباه گرفته و گزارش می‌دهند. علاوه بر آن، تحقيقات نشان داده 15 درصد افرادی که برای استهلال اقدام می‌کنند دچار توهم رويت می‌شوند؛ يعنی ذهن آنها تصور می‌کند هلال را می‌بيند درحالی‌که هلالی وجود ندارد. این بدان معنی است که اگر 100 نفر برای استهلال اقدام کنند، به‌طور متوسط 15 نفر آنها دچار توهم رويت می‌شوند. توهم ذهن هم ربطی به عادل بودن يا عادل نبودن رصدگر ندارد و اتفاقی است که حتی برای منجمان باتجربه و رکوردداران رويت هلال نيز اتفاق می‌افتد، اما رصدگران باتجربه روش‌هايی را به کار می‌بنند تا متوجه شوند آن‌چه می‌بينند، توهم رصدی است يا نه.

يک مثال
تصور کنيد هزار نفر برای استهلال در سراسر کشور اقدام کرده‌اند. برخی رصدگران به‌خاطر هوای نامناسب نتوانسته‌اند هلال را ببينند و برخی ديگر که در شرايط مناسب رصدی قرار داشته‌اند، هلال را نديده‌اند. در ميان اين رصدگران، منجمانی هم بوده‌اند که با استفاده از کامپيوتر، تلسکوپ يا دوربين دوچشمی را دقيقا به سوی ماه نشانه رفته‌اند و نتوانسته‌اند هلال ماه نو را ببينند. عده‌ای از مردم عادل هم گزارش داده‌اند که هلال را با چشم ديده‌اند و حاضرند شهادت بدهند.

از نظر آماری بايد بيش‌از 15 درصد افراد استهلال‌کننده يعنی 150 نفر رويت هلال را گزارش دهند تا بتوان شائبه توهم رويت هلال را برطرف کرد. از سوی ديگر، منجمان متخصص با ابزارهای دقيق هلال را نديده‌اند و عقل حکم می‌کند که به گزارش افراد غيرمنجم هرچند عادل مبنی بر مشاهده هلال استناد نشود.

اما در کشورهايي مانند عربستان، عکس اين اتفاقات رخ می‌دهد و به صرف شهادت 2 فرد در دادگاه، آغاز ماه قمری اثبات می‌شود.

افسانه تقويم دقيق عربستان سعودی
در کشور عربستان، ملاک آغاز ماه قمری ترکيبی از محاسبات نجومی و رويت هلال است. در اغلب ماه‌ها به تقويم ام‌القری و در ماه‌های مهم‌تر رمضان، شوال و ذی‌الحجه به گزارش‌های رويت هلال استناد می‌شود. در تقويم ام‌القری، ملاک آغاز ماه قمری اين است که اولا از مقارنه ماه و خورشيد گذشته باشد (آغاز دوره هلالی جديد) و دوما، در افق شهر مکه، ماه بعد از خورشيد غروب کند.

همان‌طور که می‌بينيد، ملاک تقويم ام‌القری رويت هلال نيست و به همين دليل در بسياری از موارد، تقويم ام‌القری يک روز زودتر از کشورهای منطقه آغاز می‌شود. (هرچند کشورهای حاشيه خليج فارس و برخی از کشورهای خاورميانه در آغاز ماه قمری تابع عربستان هستند(

 در ماه‌های رمضان، شوال و ذی‌الحجه کافی است دو نفر نزد قاضی شهادت دهند که هلال ماه را رويت کرده‌اند تا آغاز ماه در عربستان سعودی اعلام شود. متاسفانه کم نبوده مواردی که به استناد دو گزارش اشتباه، ماه قمری در روز اشتباهی شروع شده باشد و حتی منجر به پرداخت کفره ی سنگين مردم عربستان از سوی حکومت اين کشور بوده . ساليان مديدی است که منجمان کشور عربستان به اين موضوع اعتراض می‌کنند و بازتاب آن به محافل دانشگاهی محدود مانده است.

خوشبختانه در کشور ما خطاهايی از اين دست اتفاق نمی‌افتد، چراکه کارشناسان مرکز تقويم موسسه ژئوفيزيک دانشگاه تهران پيش‌بينی‌های دقيقی برای رويت‌پذيری هلال در پهنه ايران انجام می‌دهند و علاوه بر آن، در شامگاه روز بيست‌ونهم هر ماه قمری، کارشناسان رويت هلال در دفتر استهلال مقام معظم رهبری مستقر می‌شوند و گزارش‌های دريافتی را بررسی می‌کننداما پيش‌بينی‌پذير نبودن در ذات تقويم قمری نهفته و علی‌رغم تلاش کارشناسان مرکز تقويم، آغاز ماه‌های قمری ممکن است تغيير کند .

moon4

شايد شما هم بپرسيد...

چرا گاهي اوقات در اعلام روز اول ماه قمري بين ايران و عربستان اختلاف مجود دارد؟

بر اساس تقديم عربستان( ام القَري)، زماني روز اول ماه اعلام مي شود كه در شب قبل آن، بع از مقارنه، ماه پس از خورشيد در شهر مكه غروب كند. اين معيار صرفا به معناي رويت پذيري هلال ماه نيست. بسياري از كشورهاي اسلامي حتي كشورهايي كه در مناطق شرقي ايران هستند نيز از اين معيار استفاده مي كنند. اما در كشور ما، معيار رويت هلال توسط رصدگران در روز قبل از اول هر ماه قمري است.

چرا هلال اول ماه در بعضي مواقع درخشنده تر از حد معمول ديده مي شود؟

در برخي از ماه هاي قمري به دليل ويژگي هاي مداري گردش ماه به دور زمين، امكان رويت هلال در شب بيست و نهم وجود ندارد. چون برخي از مشخصه هاي هلال از حد قابل قبول براي رويت كمتر است. به همين دليل هلال در شب سي ام رصد مي شود. در چنين شرايطي مشخصه هاي هلال، مانند ضخامت و درخشندگي افزايش قابل توجهي پيدا مي كند.

آيا اگر ماه شعبان 30 روزه باشد، ماه بعد(رمضان) 29 روزه خواهد بود؟

خير، مدت طول هر ماه مستقل از ماه قبل است. محاسبات نشان مي دهد 3 ماه قمري متوالي مي توانند 29 روزه و 4 ماه قمري متوالي مي توانند 30 روزه باشند.

مقالات دیگر...

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان