مراکز طرف قرارداد

نام

تلفن تماس

آدرس

خدمات 

تسهیلات اعضا

پوما اسپرت

۳۲۲۲۱۶۲۵

۰۹۱۳۳۱۵۰۶۷۸

اصفهان،ضلعشرقیچهارراهتختیجنبهتلپرشیا -

مدیریت آقای حمیدرضامحلوجی

تولیدوپحشپوشاکولوازمورزشی (ایرانیوخارجی)

تخفیفویژه

کتاب رفاه

۳۲۲۰۴۶۲۸

اصفهان،آمادگاه،مقابلهتلعباسی،طبقهزیرین -

مدیریت آقای مجتبیکریمی

فروشانواعکتابهایدرسی،دانشگاهی

وعمومی،لوازمالتحریر

تخفیف۱۰٪  

کتاب حوزه هنری

۳۲۲۳۰۰۳۴

اصفهان،آمادگاه،مقابلهتلعباسی،طبقهزیرین -

مدیریت آقای مجتبیکریمی

فروشانواعکتابهایدرسی،دانشگاهی

وعمومی،لوازمالتحریر

تخفیف۱۰٪  

کتاب ایرانیان

۳۲۲۲۲۸۰۷

اصفهان،خیابانسیدعلیخان،جنبسیتیسنتر -

مدیریت آقای محبی

فروشانواعکتابهایدرسی،دانشگاهی

وعمومی،لوازمالتحریر

تخفیف۱۰٪

باشگاه بسکتبال نقش جهان

۰۹۱۳۱۰۹۱۵۱۸

اصفهان،سپاهانشهرشمالی،

سالنهایدوقلویسپاهانشهر

مدیریت آقای علیحمیدی

آموزشمقدماتیوتکمیلی،پیشرفتهوحرفهایبستکبال

تخیفشهریه۲۵٪

آموزشگاه زبان پایا

۳۶۲۵۶۱۵۸

۰۹۱۳۳۰۹۱۹۵۷

اصفهان،خیاباندقیقی،نبشکوچه۳۷شهیدرحیمی -

مدیریتخانممحبوبیپور

آموزشزبانهایخارجی

تخفیف۴۰٪

کارگاه قاب بلوط

۰۹۱۳۱۰۲۲۱۴۷

اصفهان،سهراهصمدیهبهطرفکهندژ

کوچه۷۴پلاک۶-

مدیریتمیرفندرسکی

سازندهانواعشاسی MDF قاب PVC قابهایچوبی،فانتزیوسهبعدی

تخفیف۱۵٪

تاسیسات دریا

۰۹۱۳۱۰۶۷۷۴۶

اصفهان،ابنسینا،کوچهذاکرپلاک۳۵۱ -

مدیریت آقایناصرذاکر

تاسیساتساختمانیموتورخانه،استخر

،سیستملولهکشیوگرمایشازکف (مکانیکسیالات)

تخفیف۱۰٪

کت و شلوار جلوه

۳۲۲۰۳۱۵۰

اصفهان،چهارباغعباسی،مجتمعتجاریعالیقاپو -

مدیریتآقایعباسی

پوشاکمردانهکتوشلوار

تخفیف۱۰٪

اصفهان شیرانی

۳۲۲۰۳۲۷۸

اصفهان،چهارباغعباسی،مجتمعتجاریعالیقاپو -

مدیریتآقایشیرانی

الات،کتبولوازمموسیقی،سازهایبادیوکوبهای - عمدهوتکفروشی

تخفیف۱۰٪

آرایشی بهداشتی آرش

۳۲۲۰۲۷۵۷

۰۹۱۳۸۰۳۹۱۸۸

اصفهان،چهارباغعباسی،مجتمعتجاریعالیقاپو،

طبقههمکفپلاک۲۶۵ - مدیریتآقایعلیمحمدی

لوازمآرایشیبهداشتی،عطر

تخفیف۱۵٪

گزینه دوم

۰۹۱۳۳۱۳۴۸۷۷

استادرسولخلیلیان

کلوپاختصاصیماساژ،ریلکسیشن،

آبدرمانی،سونایخشکوبخار،

بدنسازی،تریا،دارایمدرکبینالمللی

تخفیف۲۰٪

گوهر سازان اسپادانا

۰۹۱۳۳۰۵۵۰۳۰

آقایشهرامعمومی

طراحی،نظارتواجرا

مشاورهرایگان

کادویی گنبد کبود

۳۶۲۸۷۰۹۵

۰۹۱۳۳۰۸۹۹۸۰

اصفهان،بوستانملت،محتمعتجاریبلوار،

طبقهزیرزمین،پلاک۱۳

insta: @gonbadekaboodtoys 

انواععطر،کادوواسباببازی

تخفیف۱۰٪

عینک دیدگاه

۳۲۲۲۹۹۲۴

اصفهان،خیابانآمادگاه،جنبهتلونوس،نجمایی

ارائهجدیدترینعینکهایطبیوآفتابی

تخفیف۱۰٪

برق بهار

۰۹۱۲۵۷۰۸۳۲۳

۰۹۱۳۱۰۷۲۰۸۳

آقایعلیشکوهیان

تعمیراتوراهاندازیتمامیآیفونهایتصویری،

تکنیسینبرقتکفاز

تخفیف۱۵٪

بازرگانی روغنی

۳۷۷۷۹۰۳۹

۳۷۷۷۰۱۸۹

اصفهان،بلوارکشاورز،تقاطعخیابانکشاورزی،

جنبنمایندگیایرانخودرو

لوازملوکسوتزیناتاتومبیل،روکشآماده،باربند،

انواعچادرهایمسافرتیوخودرولوازمتودوزی

تخفیف۱۰٪

رستوران رومانس 

۳۶۲۴۰۰۹۴

اصفهان،میدانجلفا،زیربازارچه،حمامقدیمیجلفا

 سرو انواع ِغذا در محیطی آرام و سنتی تخفیف ۲۵٪ 

سیوان

۳۶۵۱۸۵۳۲

۰۹۱۳۲۲۹۳۹۷۰

۰۹۱۳۳۳۵۰۱۶۰

سپاهانشهر،ورودیبلوارغدیر،

مجتمعنگیننقشجهان،طبقهزیرین،غرفه۳۶ -

مدیریتآقایترکی

 پوشاک و کفش

تخفیف۱۵٪تا۲۰٪

پیتزا بیست تیک

۳۶۶۸۸۸۵۴

۳۶۶۸۸۸۴۴

اصفهان،مرداویج،استقلالمیانی

انواعپیتزاوساندویچ

تخفیف۲۵٪

دندانپزشکی آزادگان

۳۶۷۰۰۷۹۱

اصفهان،مرداویج،فرایبورگ،نبشکوچه۱۲

تور مجازی

خدماتدندانپزشکی

تخفیف۲۰٪

دندانپزشکی سروش

۳۲۲۹۸۱۰۲

اصفهان،سروش،حدفاصلآلخجندوحکیمشفایی،جنبادارهبرق

تور مجازی

خدماتدندانپزشکی

تخفیف۲۰٪

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان