خودشناسی و ورزش 1-

خودشناسی وورزش

برخورد انسان با ورزش هدفمند به او این فرصت را می دهد تا از مرزهای خود محوری و خودخواهی گذشته و به کشف استعاد های جسمی و دهنی و روانی خو د بپردازد و به تجربه دریابدکه ابعاد وجودی او در مجموع و بصورت یک کل تفکیک ناپذیر باورزش در گیر است.

مشارکت تنها با یکی از ابعاد وجودی انسان میسر نمی شود,هر گاه چنین شود او به تعبیر ما ورزشگر است نه ورزشکار.

ورزشگر از خود و دیگران بیگانه شده است و نسبت به انچه در محیط فردی و اجتماعی او می گذرد بی تفاوت می شود و چه بسا رسالت انسانی خود را همراه با تعهداتش نسبت به دین و کشور به بوته فراموشی می سپارد و لذا در حوزه ورزش واقعی و پیام  بخش ,انسان با تمامی وجود خود به کسب تجربه در زمینه مسَولیت ,جهاد ,پیروزی, شکست و افسردگی , هیجان و صبر می پردازد.

ورزش  باید انسان را به لحاظ جسمی و روانی انقدر توانمند و ماهر کند که بتواند هوای نفس خود را با قدرت کنترل نماید .در واقع این توا نایی اوست که به او بینش می دهد ,تا درست را ازو نادرست و حق ر از باطل بشناسد و پیوسته به ندای وجدان و فطرت مذهبی خود پاسخی اسلام گونه و عملی خیرخواهانه ابراز و انجام دهد.

تاثیر ورزش در رفتار های اجتماعی و فردی

ورزش عامل فرهنگی است که در روند اجتماعی شدن تاثیر گذار است . در رقابت های ورزشی شخص الزاما ارزش های خو د ر ا با ارزش های دیگران هماهنگ می سازد که این خود آگاهی در جهت رعایت حقوق فردی و اجتماعی دیگران است . بخشی از تغییر رفتار های اجتماعی که در نتیجه شرکت در محیط های ورزشی حاصل می شود به شرح زیر است :

1-بروز شخصیت اجتماعی :شخصیت اجتماعی بیان کننده رشد صحیح و طبیعی و روانی است . چنانچه تربیت بدنی در جامعه مطابق با اصول این علم مورد نظر باشد , افراد ورزشکار از فرد گرایی و خود محوری بر کنار می مانند و رشد و حیات طبیعی در فرد بهبود می یابد که در نتیجه شکوفا شدن این استعداد فرد, با سایر افراد اجتماع آسانتر ارتباط بر قرار می کند و در کنار آنها زندگی می کند .

2-احترام به قوانین اجتماعی :از آنجا که انجام مهارتهای ورزشی طبق قوانین خاصی در هر رشته اجرا می شود ,و رعایت این مقررات  برای کلیه بازیکنان الزامی است . بازی موقعیتی است برای آموزش رعایت مقرارات و قراداد های اجتماعی, خصوصا ً کودکانی که در سنین اولیه  با مقررات اجتماعی در- گیر نیستند .

3-قضاوت اجتماعی :ورزش پدیده ای است که در آن رقابت نقش مهمی ایفامی کند و دستیابی به نتیجه ,گاه با اختلاف نظر و پراکندگی در تصمیم گیری و در نهایت قضاوتهای مختلف همراه است . قضاوت از طرف بازیکنان و یا یک نفر دیگر, به عنوان داور انجام می شود . در هر صورت رعایت  آن برای کلیه افراد لازم الاجراست.  در نتیجه شرکت در فعالیتهای ورزشی ؛ افراد برای قضاو ت بهتر در جامعه آماده می شوند و به تصمیمات اتخاذ شده , احترام می گذارند و بدان عمل می کنند.

4-بروز استعد های اجتماعی :تربیت بدنی و ورزشی در گرو ههای سنی یکسان انجام پذیرد,موجب می شود برخی استعدادهای نهفته افراد که با فعالیتهای فردی بروز نمی کند, در محیط های ورزشی شکوفا شود. کودکان و نو جوانان از طریق روابط ورزشی و اجتماعی درک ضعف های اجتماعی خود ,کسب تجربیات جدید و تصحیح تجربیات گذشته , ویژگی های اجتماعی را در خود پرورش می دهند .

5-توانایی برقراری روابط اجتماعی :حالت گوشه گیری و دوری جستن از اجتماع ممکن است در هر سنی , خصوصا ًدر مراحل اولیه کودکی و یا نو جوانی در بعضی از افراد ایجاد شود .بازی با دیگران ,پروژه خجالت بی مورد را بر می دارد و فرد برای ورود به اجتماع آماده  می کند. کودک از راه بازی با دیگران , روش همکاری و داد و ستد و ساختن شخصیت خود را از گروه می آموزد.

6-احیای حس مسٌولیت پذیری:میدان ورزشی , کلاسی برای تقویت احساس مسٌولیت پذیری در صحنه اجتماع است و در همین راستا هر کس در قبال دیگران خود را مسٌول می داند. تحقیقات علمی ثابت کرده است , افرادی که دارای آمادگی جسمانی بالاتری هستندو در صفات شایسته دارند , اتکا به نفس و از خود گذشتگی در آنها مشهود تر است . افراد ورزشکار و در مجموع کسانی که دارای جسم سالم و قوی هستند نسبت به افراد ضعیف صفات پسندیده بارزتری دارند .صفاتی چون جوانمردی و عیاری را در بیشتر افراد سالمتر و قویتر جستجو کرده اند . بخشی از اثر ها و تغییر رفتار فردی که در نتیجه شرکت در فعالیتهای جسمانی و تقویت بدنی حاصل می شود عبارتند از :

1-رفع خستگی :تنوع در زندگی , تلخی ها , خستگی ها و عصبانیت را کاهش می دهد و بر عکس یکنواختی در زندگی انسان رابسوی ناکامی, خستگی و کوفتگی سوق می دهد .شرکت در فعالیتهای ورزشی ,یکی از زمینه ای مناسب برای سرگرمی سالم و ابزاری مفید برای رفع خستگی فکری است .

2-ایجاد تقویت قدرت ابتکار :در جریان بازی ها و ورزش های جمعی شکلی از مبارزه وجود دارد و همانطور که در  مبارزه با  شکست و پیروزی همراه است , غلبه بر تصمیم حریف نیاز به ابتکار دارد . بازیکن می اندیشد تا با اجرای یک عمل ابتکاری بر رقیب خود فایق آید .

3-تقویت و شکوفا ساختن استعداد رهبری

4-وظیفه شناسی : تقسیم کار و تعیین وظایف در تربیت بدنی 

بهداشت عمومی

بهداشت عمومی :

بهداشت ؛دانش حفظ تندرستی و پیشگیری از بیماریها و پزشکی ؛علم درمان بیماریهاست .

بهداشت عمومی مجموعه ای است  از علوم ,مهارتها و اعتقادات که در جهت حفظ و توسعه سلامت کلیه افراد از طریق کنش های تجمعی صورت می گیرد .

سازمان بهداشت جهانی سلامتی را اینگونه تعریف کرده است :حالت رفاه و اسایش جسمانی , روحی , روانی , اجتماعی و نه فقط معلولیت و بیماری .

پاکیزگی پوشاک از جمله ضروریات بهداشت فردی محسوب می گردد.از این رو ورزشکاران نیز باید به موارد بهداشتی مرتبط با پوشاک ورزشی خود از قبیل کفش , جوراب ,لباس گرم ورزشی و ..... توجه خاصی مبذول دارند .

پوشاک ورزشی باید بدن ورزشکاران را از گزند متغیر های محیطی نظیر گرما و سرما و .... در امان نگه دارد .

کفش ورزشی

شکل کفش ورزشی باید متنا سب با شکل پا باشد .کفش نا متناسب با ایجاد فشار های مزمن به پا می تواند پس از مدتی موجب ایجاد تاول , پینه و تغییر شکل های ساختاری شود و ضمنا َبر تعادل کل بدن تاَثیر منفی داشته باشد. جلوی کفش وزیر کفش باید قابلیت انعطاف پذیری داشته باشد .

بطور کلی سه نقش اصلی را می توان برای کفش در نظر گرفت :

1-نقش شکل دهی و ظرافت بخشی : کفش شکل و ظرافت ویژه ای به راه رفتن می دهد ,بطوریکه بدون کفش راه رفتن انسان شکل  ناخوشایندی به خود می گیرد .

2- نقش حمایتی و حفاظتی :حمایت از پا مهمترین وظیفه کفش است و به عنوان یک ابزار حفاظتی از مهمترین اهرم حرکتی انسان در مقابل نیرو های واکنشی زمین هنگام راه رفتن ,دویدن , پریدن و سایر فعالیتهای حرکتی به شمار می آید .

3-نقش ورزشی :این نقش بسیار اختصاصی است و از این رو کفش باید نه فقط با الگو های حرکتی هر رشته سازگار باشد ,بلکه باید به اوج اجرا کمک و از صدمات ورزشی نیز جلو گیری کند .کفش در ورزش باید پا را از عوامل آسیب رسان خارجی حفظ کند و هیچگونه تاثیر منفی بر شتاب , دویدن ,پریدن ...و همچنین سر خوردن و تغییر مسیر نداشته باشد .

ویژگی های کفش ورزشی :

تخت کفش ورزشی :لایه خارجی کفش باید نسبت به گرما عایق بوده و ضد آب و محکم باشد.هر چه وزن ورزشکار بیشتر باشد , کفش وی باید خاصیت ضربه گیری بیشتری داشته باشد .

پاشنه کفش : در راه رفتن ابتدا پاشنه پا با زمین تماس می یابد , بنابراین جنس پاشنه کفش باید از موادی باشد که بتواند ضربه را خوب جذب کند .

حداکثر ارتفاع پاشنه باید 5/2-2 سانتی متر و اختلاف ارتفاع پاشنه کفش و ضخامت محل قرار گیری سینه پا ( در کفش ) نباید بیش از 2 سانتی متر باشد . جنس پاشنه باید از مواد لاستیکی و شبه لاستیکی و , و ارتجاعی ساخته شود .پاشنه پاهایتان باید به راحتی و بطور کامل در کفش قرار گیرد . بغل کفش نباید دهان باز کند . دور پاشنه کفش های ورزشی باید از ماده ای محکم ساخته شده و تمام دور پاشنه را پوشانده  باشد و درست اندازه آن باشد.

رویه و پنجه کفش : رویه کفش باید نرم ولی محکم باشد . پنجه جلوی کفش باید پهن باشد  تا ا نگشتان آزادانه حرکت کنند .( کفش کودکان باید نرمتر ازکفش بزرگسالان باشد .به کودکان کفش های بند دار پیشنهاد نمی شود.)

توصیه های بهداشتی کفش ورزشی

1-کفش ها را تمیز نگه دارید تا عمر مفید آن طولانی تر شود.

2-اجازه ندهید کفش ها در مجاورت گرما خشک شوند ,زیرا سفت خواهند شد .

3-جورابها را برای حفظ سلامت پاها و همچنین کفش را مرتباَ تعویض نمایید .

لباس ورزشی :

از لباس ورزشی مناسب آن رشته  ورزش باید استفاده کنید . لباس ورزشی باید از تعریق پوستی شما جلوگیری کند.

با پوشیدن لباسهای گشاد و خنک می توان از گرما زدگی ناشی از فعالیتهای شدید بدنی اجتناب کرد . شلوار و پیراهن باید از جنس نخ و پنبه ,دارای منفذ و جاذب رطوبت باشد .در زمستان پوشیدن چند لایه نازک گرمای بدن را بهتر نگه می دارد .

توصیه های بهداشتی لباس ورزشی :

1-بعد از ورزش لباس خود را شستشو و درزیر آفتاب خشک کنید تا از رشد قارچ جلو گیری کنید .

2-بعد از ورزش جوراب و لای انگشتان پا های خود را حتماَ بشویید .

3-هرگز با لباس معمولی در تمرینات ورزشی شرکت نکنید .

4-حین تمرین حوله داشته باشید و بعد از تمرین استحمام کنید .

5-در هوای گرم از جوراب نخی و در زمستان از جوراب کتانی , حوله ای یا پشمی استفاده کنید .

6-لباس مناسب در هوای سرد باید بدون منفذ, عایق و یادگیر باشد .

7-اگر لباس خیس باشد گرمای بسیاری از بدن جذب می کند ,پس از پوشیدن لباس خیس بپرهیزید.

اقای دکتر ایمانی 

وعده ما هر جمعه راس ساعت هفت صبح ضلع جنوبی پل آذر مقابل فرهنگسرای فرشچیان. برای شرکت در برنامه‌های رکابزنی تفریحی انجمن نیازی نیست که یک دوچرخه‌سوار حرفه‌ای باشید، کافیست تا در موعد مقرر با دوچرخه در محل حضور پیدا کنید. منتظر دیدار شما در جمعه این هفته هستیم.

آخرين جمعه هر ماه صرف صبحانه در كنار همركابان